Tarieven huisartsenzorg

regulair consulttarieven 2023

12010 consult regulier korter dan 5 minuten € 5,75 per verrichting 100% NZa tarief
12011 consult regulier vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten € 11,51 per verrichting 100% NZa tarief
12001 consult regulier 20 minuten en langer € 23,02 per verrichting 100% NZa tarief
12002 visite regulier korter dan 20 minuten € 17,26 per verrichting 100% NZa tarief
12003 visite regulier 20 minuten en langer € 28,77 per verrichting 100% NZa tarief
12006 vaccinatie regulier € 5,75 per verrichting 100% NZa tarief

Reguliere consulttarieven 2022  (een stijging van 20% tov 2010).

Prestatie

Maximumtarief

Consult regulier korter dan 5 minuten

€  5,42

Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 10,83

Consult regulier 20 minuten en langer

21,67

Visite regulier korter dan 20 minuten

€ 16,25

Visite regulier 20 minuten en langer

€ 27,09

Vaccinatie regulier

€  5,42

De prestatie consult regulier vanaf 20 minuten mag ook in rekening worden gebracht indien het gaat om één van de volgende verrichtingen n):

– Postoperatief consult in de praktijk

– Verrichting ter vervanging van specialistenbezoek

– Trombosebeen

– Varices sclerosering

– Aanmeten en plaatsen pessarium

Uitgebreide informatie van de NZA

De prestatie inschrijving beschrijft beschikbaarheid van het integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week, voor de bij de zorgaanbieder op naam ingeschreven verzekerden. Het tarief bij de prestatie inschrijving is een vergoeding voor de kosten van beschikbaarheid, waaronder die van de avond, nacht en weekend (anw)-diensten, en een deel van de kosten van zorglevering.

De maximumtarieven voor de inschrijving op naam van de bij de zorgaanbieder ingeschreven verzekerde1 per kwartaal bedragen:

Prestatie

Maximumtarief

Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 17,66

Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 20,72

Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 31,11

Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 48,82

Inschrijving verzekerden tot 65 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 23,20

Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 26,28

Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 36,68

Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 54,36

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

1.       Het inschrijvingstarief per kwartaal mag in rekening worden gebracht voor bij de zorgaanbieder op de eerste van het kwartaal ingeschreven verzekerden.

2.      Het inschrijvingstarief per kwartaal mag niet in rekening worden gebracht voor bij de zorgaanbieder op de eerste van het kwartaal ingeschreven gemoedsbezwaarden als omschreven in Artikel 2.2b van de Zorgverzekeringswet alsmede tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn.

3.      De prestatie mag enkel in rekening worden gebracht indien de verzekerde zich uit eigen beweging heeft ingeschreven bij de betreffende zorgaanbieder.

4.      Het inschrijvingstarief wordt nader gedifferentieerd voor ingeschreven patiënten woonachtig in een opslagwijk. Voor opslagwijken wordt gerekend met een factor op basis van een achterstandsindex. De basis voor de berekening van de achterstandsindex vormen de CBS-gegevens op postcode 6 – en postcode 5-niveau. De achterstandsindex wordt gebaseerd op de volgende criteria:
– percentage inwoners met laag inkomen;
– percentage niet actieven
– percentage inwoners met een niet-westerse of Midden- en Oost-Europese migratieachtergrond;
Verzekerden woonachtig in de betreffende postcodes worden aangemerkt als woonachtig in een opslagwijk. De opslagwijken betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in de bijlage van deze tariefbeschikking.

5.      Het tarief kan in rekening worden gebracht in aanvulling op de overige prestaties zoals in deze tariefbeschikking beschreven, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

Permanente link

1.2 Consult

Het consult is een direct patiëntcontact van een ingeschreven verzekerde met de zorgaanbieder. Het tarief van het consult is een bedrag per patiëntcontact. Het tarief is een vergoeding voor een deel van de kosten van zorglevering.

 

Regulier consult

De maximumtarieven voor verrichtingen voor op naam van de zorgaanbieder ingeschreven verzekerden bedragen:

Prestatie

Maximumtarief

Consult regulier korter dan 5 minuten

€  5,42

Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 10,83

Consult regulier 20 minuten en langer

��� 21,67

Visite regulier korter dan 20 minuten

€ 16,25

Visite regulier 20 minuten en langer

€ 27,09

Vaccinatie regulier

€  5,42

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

1.       Indien het patiëntcontact al in rekening wordt gebracht in het kader van een andere prestatie (bijvoorbeeld de ketenzorgprestaties in segment 2 of het uitvoeren van een M&I-verrichting), mag de zorgaanbieder voor dezelfde handeling niet ook een consult declareren.

2.      Indien het patiëntcontact niet in rekening wordt gebracht in het kader van een andere prestatie kan deze op basis van één van de hierboven beschreven prestaties gedeclareerd worden, met inachtneming van de overige hier vermelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Contact met andere zorgaanbieders, intercollegiaal/multidisciplinair overleg etc. kan niet als directe patiëntentijd in de vorm van een consult in rekening worden gebracht.

3.      De tijdsduur van het zorginhoudelijke patiëntcontact is leidend voor de declaratie. Zo mogen de prestaties consult regulier 20 minuten en langer en visite regulier 20 minuten en langer alleen in rekening worden gebracht indien het zorginhoudelijke patiëntcontact daadwerkelijk 20 minuten of langer in beslag heeft genomen. Dit zorginhoudelijk contact kan in de vorm van een fysiek spreekuurconsult zijn, maar ook zonder direct fysiek face-to-face-contact, bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via een internet beeldverbinding. Deze laatste vorm van contact mag alleen als consult in rekening worden gebracht indien deze duidelijk dienen ter vervanging van een spreekuurconsult, waarbij de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier face-to-face consult wordt geboden.

4.      Aanvullende voorwaarde bij de declaratie van een regulier consult zonder direct fysiek face-to-face-contact is dat voldaan wordt aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld in paragraaf 3.3.1 van de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.

5.      Kleine chirurgische ingrepen, die gedurende de tijd van een regulier consult uitgevoerd worden, kunnen via de prestatie consult regulier in rekening worden gebracht.

6.      Het maken van een ECG is in het consulttarief begrepen. Voor de kosten van een ECG wordt uitgegaan van een normbedrag, zie artikel 8.2.7 van de beleidsregel.

7.      De declaraties (honorarium en kosten) voor de door de dienstenstructuren geleverde anw-diensten lopen via de dienstenstructuur waaraan de zorgaanbieder is verbonden. De aan een dienstenstructuur verbonden zorgaanbieders mogen voor de verrichte consulten niet zelf declareren.

8.      De prestatie consult regulier vanaf 20 minuten mag (in afwijking van de voorwaarde zoals genoemd onder 2) ook in rekening worden gebracht indien het gaat om één van de volgende verrichtingen (vh. M&I-verrichtingen):
– Postoperatief consult in de praktijk (vh. 13016)
– Verrichting ter vervanging van specialistenbezoek (vh. 13018)
– Trombosebeen (vh. 13019)
– Varices sclerosering (vh. 13020)
– Aanmeten en plaatsen pessarium (vh. 13025)

9.      De prestatie visite regulier vanaf 20 minuten mag (in afwijking van de voorwaarde genoemd onder 2) ook in rekening worden gebracht indien het gaat om een postoperatief consult thuis (vh. M&I-verrichting 13017).

10.  Een vaccinatie tijdens een consult of een visite mag niet extra in rekening worden gebracht.

 

Consulten passanten / militairen / gemoedsbezwaarden / tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht zijn verzekerd

De maximumtarieven voor de incidentele en acute hulpverlening door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden aan passanten, bedragen:

Prestatie

Maximumtarief

Consult passant korter dan 5 minuten

€ 15,93

Consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 31,86

Consult passant 20 minuten en langer

€ 63,71

Visite passant korter dan 20 minuten

€ 47,78

Visite passant 20 minuten en langer

€ 79,64

Vaccinatie passant

€ 15,93

 

De maximumtarieven voor de incidentele en acute hulpverlening door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden aan militairen in actieve dienst bedragen:

Prestatie

Maximumtarief

Consult militair korter dan 5 minuten

€   15,93

Consult militair vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€   31,86

Consult militair 20 minuten en langer

€   63,71

Visite militair korter dan 20 minuten

€   47,78

Visite militair 20 minuten en langer

€   79,64

Vaccinatie militair

€   15,93


De maximumtarieven voor hulpverlening door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden aan gemoedsbezwaarden als omschreven in Artikel 2.2b van de Zorgverzekeringswet bedragen:

Prestatie

Maximumtarief

Consult gemoedsbezwaarde korter dan 5 minuten

€ 17,27

Consult gemoedsbezwaarde vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 34,54

Consult gemoedsbezwaarde 20 minuten en langer

€ 69,08

Visite gemoedsbezwaarde korter dan 20 minuten

€ 51,81

Visite gemoedsbezwaarde 20 minuten en langer

€ 86,35

Vaccinatie gemoedsbezwaarde

€ 17,27

 

De maximumtarieven voor de incidentele en acute hulpverlening door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen die bieden aan tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn bedragen:

Prestatie

Maximumtarief

Consult buitenlandse patiënt korter dan 5 minuten

€ 17,27

Consult buitenlandse patiënt vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 34,54

Consult buitenlandse patiënt 20 minuten en langer

€ 69,08

Visite buitenlandse patiënt korter dan 20 minuten

€ 51,81

Visite buitenlandse patiënt 20 minuten en langer

€ 86,35

Vaccinatie buitenlandse patiënt

€ 17,27

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

1.       Voorwaarden, voorschriften en beperkingen 1 tot en met 10 van de reguliere consulten (zie artikel 1.2) zijn mutatis mutandis van toepassing.

2.      Consulten voor passanten, militairen, gemoedsbezwaarden of tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn mogen door de zorgaanbieder alleen in rekening worden gebracht voor zorg buiten anw-uren.

3.      Het is niet toegestaan het consult voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten die niet bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht zijn verzekerd in rekening te brengen indien voor de ingeschreven patiënt het inschrijftarief in rekening wordt gebracht.

4.      Consulten voor passanten mogen door de zorgaanbieder alleen in rekening worden gebracht voor incidentele en acute zorg aan niet bij de zorgaanbieder ingeschreven patiënten die bij of krachtens de Zorgverzekeringswet verplicht zijn verzekerd.

5.      Het is niet toegestaan het passantentarief in rekening te brengen indien de patiënt, gelet op de aard van de klachten, redelijkerwijs kan worden verwezen naar de huisarts(praktijk) waar de patiënt staat ingeschreven.

6.      Het is niet toegestaan het consult voor passanten in rekening te brengen:

o    Indien de patiënt is ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is i) binnen dezelfde praktijk en/of ii) op dezelfde locatie als de behandeld huisarts;

o    of indien er sprake is van onderlinge waarneming (zoals bij vakantie, ziekte of nascholing).

7.      Indien niet aan de voorwaarden 2 t/m 6 wordt voldaan, mogen alleen de reguliere consulten (zie artikel 1.2) in rekening worden gebracht.

Permanente link

1.3 Poh-ggz

De maximumtarieven voor prestaties binnen de functie praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) bedragen:

 

Prestatie

Maximum-tarief

Opslag praktijkondersteuner ggz per kwartaal per ingeschreven verzekerde

€  3,28

Consult praktijkondersteuner ggz korter dan 5 minuten

€  5,42

Consult praktijkondersteuner ggz vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 10,83

Consult praktijkondersteuner ggz 20 minuten en langer

€ 21,67

Visite praktijkondersteuner ggz korter dan 20 minuten

€ 16,25

Visite praktijkondersteuner ggz 20 minuten en langer

€ 27,09

Groepsconsult praktijkondersteuner ggz

€ 10,83

 zie eventueel verder  website NZA

Belangrijke zaken

Bel tussen 08.00 en 12.30 uur naar 026 – 334 13 41 en Toets 2 | Afspraak maken 

Via onze Online Afspraak planner.

of maak een afspraak via (mijn gezondheidsnet)

Huisartsenpost Arnhem-Noord

Wanneer belt u de huisartsenpost?

Alleen als u dringend een huisarts nodig heeft op werkdagen tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ’s ochtends, in het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur, belt u de huisartsenpost.

Huisartsenpost Arnhem-Noord
Voor spoed 0900 – 1598 (of 026 – 389 96 96)

Locatie
Wagnerlaan 55, 6815 AG Arnhem
Ingang spoedeisende hulp.

Hier kunt u online een herhaalrecept aanvragen.

Het veiligst is via MijnGezondheid.net

Een herhaalrecept kunt u ook telefonisch aanvragen.
1. Bel : 026 – 334 13 41
2. Toets 3 herhaalrecepten.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Onze praktijk staat open voor nieuwe patiënten in Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze en Oosterbeek. 

Contactgegevens

HAP Schubertplein
Schubertplein 1
6865 EM Doorwerth
praktijk@schubertplein.com